Partiture musicali manoscritte

Archivio: Comunità ebraica di Vercelli

Unità archivistica: UIV 599

Comunità ebraica di Vercelli, Università israelitica, u.a.599.
Partiture musicali manoscritte.